កំពង់ធំរឿងខ្ញុំពិត by Soklet (Waterak Production vol.02) - Campuchia DzoVN
Unknown


កំពង់ធំរឿងខ្ញុំពិត by Soklet (Waterak Production vol.02).
Kampong Thom my story by Soklet (Waterak Production vol.02)
This song was composed by my self include singing via Waterak Production its' talking about my first real love in Kompong Thom province since 2004-2005.==============================================
Đăng ký tour du lịch vui lòng liên hệ
Trưởng phòng kinh doanh : Nguyễn Thanh Tâm ( Tâm Pacific )
Hotline: 0911.46.33.89
Tổng đài tư vấn miễn phí: 01283.98.69.98
Website Thái Lan Tour http://campuchia.dzo.vn
He thong website DZO VietNam http://www.dzo.vn
Fanpage www.facebook.com/NguyenThanhTamSearchBox
#tourthailan #toursingapore #tourcampuchia #tourtrongnuoc
==============================================


កំពង់ធំរឿងខ្ញុំពិត by Soklet (Waterak Production vol.02)

Chia sẻ
Báo lỗi

Bình luận