នឹកម្តាយនឹកស្រុក by Seyha (Waterak Production vol.2) - Campuchia DzoVN
Unknown


នឹកម្តាយនឹកស្រុក by Seyha (Waterak Production vol.2)
Miss mom care by Seyha (Waterak Production vol.2)
This song was composed by self including singing(no Copy) its' talking about the real poor students' life and struggling,coming to Phnom Penh to continue studying.
==============================================
Đăng ký tour du lịch vui lòng liên hệ
Trưởng phòng kinh doanh : Nguyễn Thanh Tâm ( Tâm Pacific )
Hotline: 0911.46.33.89
Tổng đài tư vấn miễn phí: 01283.98.69.98
Website Thái Lan Tour http://campuchia.dzo.vn
He thong website DZO VietNam http://www.dzo.vn
Fanpage www.facebook.com/NguyenThanhTamSearchBox
#tourthailan #toursingapore #tourcampuchia #tourtrongnuoc
==============================================


នឹកម្តាយនឹកស្រុក by Seyha (Waterak Production vol.2)

Chia sẻ
Báo lỗi

Bình luận