លតឆា និង នំគូឆាយ Phnom Penh street food | Cambodian street food at Phnom Penh thmey - Campuchia DzoVN
Unknown


លតឆា និង នំគូឆាយ Phnom Penh street food | Cambodian street food at Phnom Penh thmey. Along the road to phnom penh thmey near limkokwing university, this woman is busy and working hard to fry lot-cha លតឆា and nom ku-chhaay នំគូឆាយ for her customers who are waiting for orders. The price for 1 plastic pack of lot-cha លតឆា with omelette is 2000 riles and the price for nom ku-chhaay នំគូឆាយ is 500 riles for 1 nom.

phnom penh foodfood in phnom penhphnom penh street foodphnom penh street food 2014#1street food in phnom penhstreet food in cambodiacambodia street foodAsian street foodStreet Food in AsiaAsian Street Food BangkokStreet Food Around The Worldbangkok street foodThai Street Foodvietnam street foodCheap Vietnam Street Foodexploring cambodia 2014Street food noodles in Phnom penhcambodia food on the streetLimkokwing Universityphnom penh thmey#6 Leng Orng Leng Khin WaterfallLeng Khin Leng Orng WaterfallWaterfall at Mondulkiri ProvinceWaterfall at Ou Reang DistrictWaterfall in CambodiaHidden Waterfall in CambodiaHidden Waterfall at MondulkiriMondulkiri Province TourOu Reang District in MondulkiriMondulkiri Province in CambodiaMondulkiri Waterfall TourCambogia MondulkiriMondulkiri Province TravelMondulkiri Province Natural Waterfall==============================================
Đăng ký tour du lịch vui lòng liên hệ
Trưởng phòng kinh doanh : Nguyễn Thanh Tâm ( Tâm Pacific )
Hotline: 0911.46.33.89
Tổng đài tư vấn miễn phí: 01283.98.69.98
Website Thái Lan Tour http://campuchia.dzo.vn
He thong website DZO VietNam http://www.dzo.vn
Fanpage www.facebook.com/NguyenThanhTamSearchBox
#tourthailan #toursingapore #tourcampuchia #tourtrongnuoc
==============================================


លតឆា និង នំគូឆាយ Phnom Penh street food | Cambodian street food at Phnom Penh thmey

Chia sẻ
Báo lỗi

Bình luận